Ovde ste
Home > Vesti > ukanovi ponovo opstruira: “Neu potpisati”

ukanovi ponovo opstruira: “Neu potpisati”


Podgorica — Predsednik Crne Gore Milo ukanovi nee potpisati Predloge odluka Ministarstva odbrane za razreenje naelnika Generaltaba Vojske Crne Gore.


Izvor: Vijesti

EPA/ GEORGI LICOVSKI

EPA/ GEORGI LICOVSKI

U pitanju je predlog razreenja general majora Dragutina Dakia i razreenju i prestanku slube general – majora Rajka Peia.

“Umjesto toga sazvau sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost. Ve danas sam ovlastio sekretara Savjeta da usaglasi termin mogueg odravanja sjednice sa lanovima Savjeta”, saopteno je iz njegovog kabineta.

ukanovi je saoptio da je 29.decembra 2020. godine iz Ministarstva odbrane dobio ta dva predloga koja su potpisala dvojica lanova Saveta za odbranu i bezbjednost – predsednik Skuptine Crne Gore Aleksa Bei i predsednik Vlade Zdravko Krivokapi.

“Takoe, iz medija sam saznao da je ove Predloge odluka pratila i odluka ministarke odbrane o penzionisanju naelnika Generaltaba Vojske Crne Gore, general – majora Dragutina Dakia”, naveo je ukanovi.

On je, kako je saopteno iz kabineta, naveo da je Odluka o postavljenju i razreenju naelnika Generaltaba u iskljuivoj nadlenosti Saveta za odbranu i bezbednost. Savet za odbranu i bezbednost odluke donosi konsenzusom na osnovu lana 8 Poslovnika o radu.

Saoptio je da u radu Saveta postoji i praksa da Savet izmeu odravanja sednica odluuje i saglasnou i potpisom svojih lanova, o brojnim pitanjima iz svoje nadlenosti. Meutim, navodi, nikada do sada Savet za odbranu i bezbjednost o izboru i razreenju naelnika Generaltaba Vojske Crne Gore nije odluivao bez odravanja sednice Saveta.

“Nema razloga za novu praksu ni ovaj put. Vjerujem da je eventualna promjena elnog ovjeka Vojske Crne Gore pitanje od dravnog znaaja koje zasluuje sjednicu organa koji ine tri najvia sudionika zakonodavne i izvrne vlasti u Crnoj Gori”, kazao je ukanovi.

“Napravljeni pravni i proceduralni propusti”

On je kazao da su inicijativom Ministarstva odbrane napravljeni pravni i proceduralni propusti koji mu nalau negativan odnos prema tom aktu.

“Prvi pravni propust je krenje odredaba Zakona o vojsci. Naime, Rjeenje o penzionisanju naelnika Generaltaba Vojske Crne Gore, general – majora Dragutina Dakia, nije trebalo donositi bez prethodne Odluke Savjeta za odbranu i bezbjednost. Posebno, ako se ima u vidu da konkretno rjeenje ne daje odgovor na pitanje koje su potrebe Vojske Crne Gore da se penzionie prvi ovjek njenog Generaltaba. Cijenei nadlenost ministarke odbrane, a u skladu sa lanom 38 Zakona o vojsci, razrjeenje je prethodno pitanje koje je u iskljuivoj nadlenosti Savjeta za odbranu i bezbjednost, shodno lanu 40 navedenog zakona”.

Saoptio je da su predlozi za razreenje naelnika Generaltaba Vojske Crne Gore, general – majora Dragutina Dakia i general majora Rajka Peia dostavljeni uz krenje osnovnih procedura utvrenih lanom 12 Poslovnika o radu Saveta za odbranu i bezbednost, u kome se navodi da se materijali koji se dostavljaju radi razmatranja Savetu, bez obzira na stepen tajnosti koji im je odreen, kao i sva dokumentacija Saveta, mogu saoptavati javnosti samo uz saglasnost Savjeta.

“Takva saglasnost nije traena, logino niti dobijena od Savjeta. Cijenei sve navedeno, a prije svega znaaj ovog pitanja, neu potpisati Predloge odluka koji su mi dostavljeni. Umjesto toga sazvau sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost. Ve danas sam ovlastio sekretara Savjeta da usaglasi termin mogueg odravanja sjednice sa lanovima Savjeta”, saoptio je ukanovi.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Top