Ovde ste
Home > Ekonomija > Mali predstavio izmene i dopune Zakona: “Poveava se efikasnost borbe protiv korupcije”

Mali predstavio izmene i dopune Zakona: “Poveava se efikasnost borbe protiv korupcije”


Beograd — Ministar finansija Sinia Mali je poslanicima Narodne skuptine predstavio izmene i dopune Zakona o utvrivanju porekla imovine i posebnom porezu.


Izvor: B92

Foto: TANJUG/ TARA RADOVANOVIC

Foto: TANJUG/ TARA RADOVANOVIC

Mali je predstavio i dva zakonska predloga koja su vana za energetski sektor i poveanje energetske efikasnosti.

Napomenuo je da je Zakon o poreklu imovine znaajan za sve graane Srbije, jer se njime poveava efikasnost borbe protiv korupcije i spreavaju mogunosti poreske utaje i nelegalnost sticanja imovine, kao i da predloene izmene i dopune detaljnije preciziraju pojedine odredbe tog zakona. Rekao je da je taj predlog, koji je pred poslanicima, rezultat zajednikog rada Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Poreske uprave.

On je objasnio da je u okviru Poreske uprave formiran Sektor za poreklo imovine, koji e se baviti ovim poslovima, a koji za poetak broji oko 20 inspektora.

“To su najiskusniji inspektori iz redova Poreske uprave, a sistematizacijom je planirano da ih bude ukupno 60. Ovi inspektori trenutno prolaze i dodatne strune obuke, u emu imamo pomo i podrku Meunarodnog monetarnog fonda”, precizirao je on.

Mali je podsetio da je Narodna skuptina Republike Srbije pre oko godinu dana, 29. februara 2020. godine usvojila novi Zakon o utvrivanju porekla imovine i posebnom porezu, kao i da treba da pone s primenom od 12. marta ove godine.

“Jedan od osnovnih ciljeva donoenja tog Zakona je unapreenje efikasnosti poreskog sistema i spreavanje svakog oblika zloupotreba, odnosno izbegavanja obaveze plaanja poreza. Odnosi se na sva lica koja poseduju imovinu koja se ne moe opravdati njihovim zakonitim prihodima i predvia mogunost ispitivanja celokupne imovine fizikih lica”, rekao je Mali.

Istakao je da je cilj Zakona smanjenje razlika izmeu poreskih obveznika ija imovina odgovara prihodima koje ostvaruju i onih kod kojih postoji nesrazmera u imovini i ostvarenim prihodima.

“Zakon se odnosi na sve graane, ime se iskljuuje svaka eventualna selektivnost u njegovoj primeni. Naravno, na udaru usvojenih reenja e se pre svega nai ona lica kod kojih je najvea nesrazmera izmeu zakonitih prihoda i rashoda. Osim toga, oporezivanje imovine lica ije se poreklo ne moe dokazati zakonitim prihodima istovremeno predstavlja i jedan od najefikasnijih alata u borbi protiv korupcije”, naveo je Mali.

Mali je rekao je da je utvreno da je neophodno izmeniti i dopuniti pojedine odredbe do poetka primene Zakona, radi otklanjanja problema koji bi mogli da se pojave u primeni.

“Predloena je izmena naziva izraza ‘nezakonito steena imovina’ u ‘imovina na koju se utvruje poseban porez’ kako se ovaj izraz ne bi poistoveivao sa izrazom ’imovina proistekla iz krivinog dela’. Predloeno je i dodavanje izraza ‘izdaci za privatne potrebe fizikog lica’ koji se odnosi na izdatke koje je fiziko lice imalo za privatne potrebe, a radi utvrivanja porekla prihoda”, naveo je Mali.

Ministar finansija je predstavio i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemake razvojne banke KfW, a po zaduenju Akcionarskog drutva “Elektromrea Srbije”, na iznos od 40 miliona evra. Garancija se daje na ime obaveza iz Sporazuma o zajmu za sprovoenje Regionalnog programa za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu.

“Projekat ima ogroman nacionalni i regionalni znaaj, jer e omoguiti trans-nacionalni prenos energije na velikim rastojanjima uz minimalne gubitke, spajajui trita istone i zapadne Evrope i garantujui sigurno i stabilno snabdevanje domaih potroaa dovoljnim koliinama kvalitetne elektrine energije”, rekao je ministar i dodao da se time otvara mogunost da Srbije preuzme ulogu regionalnog lidera u oblasti energetike.

Poslanicima je predstavio i Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma o zajmu izmeu Republike Sribje i Nemake razvojne banke za projekat “Eenergetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja – Ozelenjavanje javnog sektora”, navodi se u saoptenju Ministarstva finansija.

Vrednost sporazuma je 50 miliona evra, a novac e biti iskorien za unapreenje sistema energetske efikasnosti Vojnomedicinske akacemije (VMA) u Beogradu.

Mali je napomenuo da je Vojnomedicinska akademija jedna od najveih bolnica u Evropi, izgraena 1981. godine, ali da odstupa od savremenih standarda energetske efikasnosti, zbog ega treba izvriti odreene graevinske intervencije kako bi se omoguila uteda energije i pozvao poslanike da glasaju za predloene izmene i predloge zakona.

Pratite nas na naoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i ukljuite se u nau Viber zajednicu.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Top