Stranica
Home > Auto > Da li znamo pravilno da koristimo levu traku auto-puta?

Da li znamo pravilno da koristimo levu traku auto-puta?


Srbija u nedelju dobija novih 62,7 km auto-puta, to je dobar povod da se jo jednom podsetimo pravila vonje na ovakvim saobraajnicama kao i gde greimo.Foto: B92 (ilustracija)

Mrea auto-puteva u naoj zemlji od danas je dua za novu deonicu od Obrenovca do Ljiga. Otvaranje ove saobraajnice skratie vreme vonje onima koji putuju u zapadnu i jugozapadnu Srbiju, kao i u Crnu Goru, ali e i poveati bezbednost s obzirom da se u velikoj meri izbegava opasna Ibarska magistrala.

Da bi auto-put zaista doneo oekivane efekte na polju bezbednosti saobraaja, potrebno je da potujemo propise, ukljuujui i pravilno korienje leve (preticajne) trake.

Sigurno vam esto deava da, vozei u levoj saobraajnoj traci auto-puta, primetite u retrovizoru automobil koji vam se pribliava velikom brzinom i “ablenduje” da se sklonite kako biste ga propustili. Sa druge strane, i vi ste se verovatno nali u situaciji da vas usporavaju vozila koja se kreu levom trakom auto-puta i ne ele da se sklone i omogue vam da proete. Ko je u navedenim sluajevima pravu, a ko grei?

Meu nedoumicama koje po svemu sudei jo uvek mue mnoge vozae, su i pravila kretanja levom trakom auto-puta. Iako smo se ovom temom ve bavili na sajtu B92, izgleda da je vreme da se podsetimo kako se pravilno koristi leva traka auto-puta.

Kada vam voza u automobilu iza vaeg signalizira da se pomerite, moete biti u nedoumici kako da reagujete. Naroito ako pretiete jedno ili vie vozila i ne moete bezbedno da se vratite u desnu traku ili da zavrite preticanje bez dodatnog ubrzanja.

Kako treba postupiti u takvom sluaju? Da li ste u obavezi da se sklonite u desnu traku, i kako reagovati ako se vozilo iza vaeg pribliilo toliko da ugroava vau bezbednost? U sluaju kada vas usporava vozilo koje se nalazi ispred, da li imate pravo da upozorite tog vozaa zvunim ili svetlosnim signalom?

Generalno, kada je re o kretanju vozila levom saobraajnom trakom na auto-putu, pored potovanja saobraajnih propisa, vano je i da vozai potuju vreme i potrebe drugih uesnika u saobraaju. U zakonu je jasno definisano da leva traka na autoputu slui iskljuivo za preticanje i da se njom nije dozvoljeno kretati due nego to je potrebno da biste zavrili zapoeto preticanje. Nakon toga, vi ste u obavezi da se vratite u desnu traku autoputa.

To praktino znai da, ako se kreete levom trakom autoputa, a niste u preticanju, i neko iza vas vam signalizira (ablenduje) da se sklonite u desnu traku i omoguete mu prolaz, vi ste duni da to i uinite, bez obzira da li se to vozilo po vaoj proceni kree nedozvoljenom brzinom.

S tim u vezi, osim za preticanje, leva saobraajna traka moe se koristiti samo kada je saobraajna traka sa njene desne strane zauzeta vozilima koja se kreu u koloni.

Takoe, u zakonu postoji obaveza da voza, koji vozi sporo u meri u kojoj ometa normalan saobraaj, na prvom odgovarajuem mestu omogui da ga drugo vozilo bezbedno pretekne – na autoputu to podrazumeva da se skloni iz leve (preticajne) u desnu traku.

Da li se treba pomeriti iz leve trake zbog drugog automobila iza vas, ak i ako vozite maksimalnom dozvoljenom brzinom?

Da! Osim to konstantnom vonjom levom trakom krite propise, postoji vie razloga zbog ega se vozau iza vas uri, mogue je da se radi o hitnom medicinskom sluaju ili neem slinom, a da li se on kree brzinom veom od dozvoljene, to ne utvrujete vi, ve saobraajna policija, koja takav prekraj i sankcionie.

Kako ablendovanje od sredstva koje treba da povea bezbednost – prelazi u maltretiranje

“Ablendovanje” nije zabranjeno, a njegova zloupotreba vie je pitanje saobraajne nekulture naih vozaa.

Ono to voza koji se kree iza vas nikako ne bi smeo da radi jeste da vam se primakne blie nego to je bezbedno. Bezbedno rastojanje zavisi od brzine kretanja i iznosi u metrima polovinu te brzine – ako vozite 100 km/h, minimalno bezbedno rastojanje je 50 m.

U oba sluaja, i ako je prekoraena dozvoljena brzina i ako vam se vozilo previe pribliilo, re je o prekraju i nebezbednoj vonji i bahatom ponaanju i saobraajna policija to treba da sankcionie. Jedino to vi u tom sluaju moete da uradite jeste da prijavite takvog vozaa i vozilo saobraajnoj policiji.

Ne zaboravite da ukljuite migavac…

Foto: B92 (ilustracija)

Foto: B92 (ilustracija)

Jo jedan vaan detalj koji je u vezi sa bezbednou, ali i sa kulturom ponaanja u saobraaju, jeste upotreba pokazivaa pravca.

Kada sa na auto-putu odluite za preticanje i elite da preete u levu traku, vi ste duni da ukljuite levi pokaziva pravca i da ga ostavite ukljuenog sve dok ne zavrite preticanje. Tada e i onaj koji se kree iza vas dobiti jasan signal da vi obavljate preticanje i da se se zbog toga nalazite u levoj traci (i da nakon preticanja imate nameru da se vratite u desnu traku).

Posle svega ostaje nejasno ta je to to vozae u Srbiji tera da se inate na putu umesto da se ponaaju civilizovano i da ne ulaze u sukobe sa drugim uesnicima u saobraaju. Jedan od razloga je svakako i uverenje da su odlini vozai i da nee izazvati nesreu, kao i da nee odgovarati za nasilniko ponaanje.

Nadamo se da smo ovim tekstom bar donekle razreili dileme u vezi sa vonjom levom trakom autoputa, a kao i uvek pozivamo vas da svoje utiske i iskustva o ovoj temi iznesite u komentarima.

Srean put!Izvorni link

Slični artikli

Top