Stranica
Home > Auto > Tema: ta ako vam na tehnikom pregledu kau da morate da ukucavate novi broj motora?

Tema: ta ako vam na tehnikom pregledu kau da morate da ukucavate novi broj motora?


Od 18. jula na snagu su stupila nova pravila za automobile kojima je zarao ili na drugi nain oteen broj motora – tako da ne moe da se proita. O tome ta se u ovom sluaju deava kada doete na tehniki pregled, kao i o drugim nedoumicama, pie sajt Polovni automobili.Foto: B92 (ilustracija)

Izvor: Polovni automobili; Autor: Dragan Romevi

Ovo je tekst za obinog oveka koji svojim automobilom odlazi na tehniki pregled i tamo mu saoptavaju da se broj motora ne vidi i da to mora da se sredi inae nee moi da registruje auto.

Kako da sam proverim broj motora pre nego to odem na tehniki pregled?

Provera broja motora moe da bude veoma teka i komplikovana:

1) morate da naete gde se broj motora nalazi, a ak i kod istog modela istog godita moe da se nalazi na razliitim mestima u zavisnosti od motora koji se u njemu nalazi

2) uglavnom – nalazi se na bloku motora, ne na nekom mestu na karoseriji (kao broj asije, tj. VIN, na nekoj ploici i slino)

3) zato pokuajte da naete tu informaciju u papirima koje ste dobili uz auto, raspitajte se po forumima, pozovite ovlaeni servis, tehniki pregled…

Postoje dva osnovna problema:

1) broj motora je obino ukucan na veoma nepristupanom mestu, pa ak i kada ga naete morate poprilino da se namuite da biste uspeli da ga proitate

2) broj motora moe da bude prekriven prainom, blatom, uljem, povrinskom korozijom i kombinacijom svega navedenog, pa ak i kada znate njegovu tanu lokaciju postoji dobra ansa da ne moete da ga vidite

Uspete da ga naete; oistite ga da bude lako vidljiv i odete na tehniki. Meutim, to nije garancija da ete na tehnikom proi bez problema.

Zaista ne elimo da „baksuziramo“, ali setite se samo itave situacije od jula prole godine kada je poela primena novih pravila na tehnikom pregledu, kada automobili nisu mogli da prou tehniki zbog banalnih sitnica kao to su nalepnice, taka re i slino. Danas se ta situacija „dovela u red“, mada su mnogi vozai tada nastradali zbog onoga to danas ne predstavlja nikakav problem.

Na tehnikom kau da broj motora nije vidljiv – ta u tom sluaju?

Po novom Pravilniku procedura ukucavanja novog broja motora (tzv„PUS-ovanja) ide ovako:

– Ako se na tehnikom pregledu utvrdi da je broj motora oteen, tehniki pregled e izdati izvetaj o ID oznaci motora (broju motora) na posebnom obrascu.

– Vlasnik na osnovu ovog izvetaja odlazi u nadlenu podrunu policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu prema mestu prebivalita i podnosi zahtev za utvrivanje ID oznake motora (tj. forenziki pregled).

Uz ovaj zahtev prilau se:

a) izvetaj o ID oznaci

b) dokaz o plaenoj propisanoj republikoj administrativnoj taksi

c) dokaz o plaenoj naknadi za forenziki pregled ID oznake (broja motora)

d) odgovarajui dokaz o poreklu i vlasnitvu vozila (npr. oitana saobraajna dozvola, uverenje iz slubene evidencije vozila)

U opravdanim sluajevima, forenziki pregled moe izvriti i neka druga organizaciona jedinica MUP-a koja nije u mestu prebivalita vlasnika, a u ijem su delokrugu poslovi forenzike.

Prilikom forenzikog pregleda procenjuje se da li je potrebno utiskivanje novog broja motora. Drugim reima, utvruje se da li su na tehnikom pregledu pravilno procenili da broj motora ne moe da se proita.

ta ako se pokae da se broj ipak vidi, tj. da su na tehnikom pregledu pogreili?

Ukoliko se utvrdi da utiskivanje novog broja motora nije potrebno, odnosno da je postojei broj vidljiv i da moe da se proita, vlasnik automobila se sa dobijenom potvrdom o pregledu vraa na tehniki pregled, gde e mu u registracioni list upisati postojei broj motora.

ta ako je ukucavanje novog broja ipak potrebno?

Ako broj motora zaista nije vidljiv, odnosno toliko je oteen da ne moe da se proita, vlasnik se upuuje na ukucavanje novog broja motora.

Ko moe da se bavi „ukucavanjem“ novog broja motora

Po novom Pravilniku, time mogu da se bave tehniki pregledi, proizvoai ili predstavnici proizvoaa vozila u Srbiji. Naravno, ukoliko imaju neophodnu opremu, objekte ili prostor, kao i zaposlenog koji je obuen da to radi.

Neposredno pred objavljivanje ovog teksta MUP-u smo poslali molbu za dostavljanje spiska svih pravnih lica ovlaenih za ukucavanje broja motora. im dobijemo odgovor, tj. listu, ubaciemo je u ovaj tekst i takoe objaviti u posebnom tekstu.

Kako se odreuje novi broj motora koji e biti ukucan umesto starog?

Imamo dva scenarija:

1) Moe da se vidi tipska oznaka motora, ali ne i ostatak Ukoliko nije mogue u potpunosti utvrditi ID oznaku motora, ali je utvrena tipska oznaka motora, u potvrdi o izvrenom pregledu bie navedeno da je potrebno utisnuti novu ID oznaku motora, koja se sastoji od postojee tipske oznake motora na koju se dodaje poslednjih sedam znakova iz broja asije, odnosno VIN oznake (zvanino ID oznake vozila).

2) Ne moe da se vidi ni tipska oznaka motora Ako ne moe da se utvrdi kompletan broj motora, ukljuujui i tipsku oznaku motora, onda vlasnik mora da nabavi potvrdu predstavnika proizvoaa u Srbiji o tipskoj oznaci motora koji je ugraen u njegov auto.

Dakle, isto kao i u prvom sluaju, novi broj motora e biti tipska oznaka motora dobijena od predstavnika proizvoaa plus poslednjih sedam znakova iz broja asije, odnosno VIN oznake (zvanino ID oznake vozila).

Kako se obavlja „ukucavanje“ novog broja motora?

Zvanino se kae: utiskivanje identifikacione oznake motora ili ID oznake motora. Radi se laserom ili ukoliko to fiziki nije mogue zbog mesta na kojem se nalazi stari broj motora, moe i mehaniki.

Broj motora se utiskuje na blok motora na ravnoj podlozi u nizu i bez razmaka, u jednom redu, izuzetno u dva reda. Ukoliko je mogue – neposredno pored oteene oznake. Vlasnik dobija tri primerka Potvrde o izvrenom utiskivanju novog broja motora. Odlazi na tehniki pregled, gde mu u registracioni list automobila upisuju novi broj motora.

Koliko kota ukucavanje novog broja motora?

Neposredno pred objavljivanje ovog teksta zamolili smo MUP za cene svih taksi i naknada koje se plaaju u proceduri ukucavanja novog broja motora. Objaviemo ih kada dobijemo odgovor.

U pojedinim medijima navedene su odreene cene, ali mi za sada od MUP-a nismo dobili zvanian cenovnik.

Kupujete auto – moete li na tehnikom pregledu da proverite u kakvom je stanju broj motora?

Ne moe da se proverava izdvojeno broj motora. Ako auto ue na liniju tehnikog pregleda, mora da se uvede u sistem i da se obavi kompletan pregled, pri emu se prijavljuju sve nepravilnosti.

Takoe se plaa puna cena tehnikog pregleda.

Da li moram dva puta da plaam tehniki pregled ukoliko se radi ukucavanje novog broja motora?

lan 33 Pravilnika o tehnikom pregledu vozila kae da mora dva puta da se plati tehniki pregled, osim ukoliko ne uspete da ukucate novi broj motora u roku od tri dana:

„Ponovni tehniki pregled vozila mora biti izvren u roku koji nije dui od tri radna dana od dana vrenja tehnikog pregleda vozila u celini. U napomenu propisanih evidencija unosi se datum i ID broj redovnog ili vanrednog tehnikom pregledu na kojem je vozilo ocenjeno kao neispravno. Ponovni tehniki pregled vozila vri isto ovlaeno privredno drutvo koje je vozilo ocenilo kao neispravno. Ukoliko se vozilo ne podvrgne ponovnom tehnikom pregledu u propisanom roku, tehniki pregled vozila se mora izvriti u celini“.

Mogu li da izbegnem plaanje prvog tehnikog pregleda ukoliko sam ustanovim da mi je broj motora zarao?

Ne – zato to da biste uopte ili u policiju na forenziki pregled morate da imate izvetaj o ID oznaci motora (broju motora) na posebnom obrascu koji izdaje upravo tehniki pregled.Izvorni link

Slični artikli

Top