You are here
Home > Vesti > Ko će sve morati da postupa po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama

Ko će sve morati da postupa po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama

Fallback Image


Ministarka Marija Obradović rekla je da su uključene kategorije fizičkih lica sa javnim ovlašćenjima, poput beležnika i javnih izvršitelja, zatim javna preduzeća, ustanove, organizacije i druga pravna lica koja su osnovana propisom ili odlukom organa Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Tu su, kaže, uključene i gradske opštine, potom privredna društva u većinskom državnom vlasništvu, privredna društva koja su u većinskom vlasništvu ili pod upravljačkom kontrolom pomenutih privrednih društava, kao i drugi organi vlasti na koje se Zakon do sada nije odnosio.

Prema njenim rečima, ključne novine se odnose u delu proaktivnog objavljivanja informacija od strane organa javne vlasti na njihovim veb prezentacijama, kroz unapređenje transprentnosti i povećan broj informacija koje treba da sadrži informator o radu.

“Unapređenjem pravnog okvira koji uređuje pristup informacijama od javnog značaja povećava se transparentnost rada organa vlasti u Srbiji, tako što se na kvalitetniji i precizniji način uređuje objavljivanje informatora o radu organa vlasti, odnosno promoviše omogućavanje pristupa informacijama na proaktivnoj osnovi”, rekla je Obradovićeva u Skupštini Srbije.

Ona je objasnila da u važećem zakonu, propisan sadržaj informatora ne odgovara u potpunosti vrstama informacija u pogledu kojih postoji najveće interesovanje javnosti.

“Nove izmene zakona će potpuno urediti ova pitanja na način kojim se postiže najveća efikasnost i transparentnost u postupku, te se predlaže obaveza ažuriranja u roku od 30 dana od trenutka nastanka promene podatka sadržanog u informatoru”, rekla je ministarka.

Kako je istakla, uvodi se obaveza izrade informatora u elektronskom, mašinski čitljivom obliku, koji treba da omogući laku pretragu potrebnih informacija.

“Predlaže se uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema koji bi vodio i održavao Poverenik i putem kojeg bi se objavljivali svi informatori”, rekla je Obradovićeva.

Precizira se i obim informacija koje treba da se pružaju

Ministarka kaže da se Predlogom zakona precizira obim informacija koje bi trebalo da pružaju ona pravna lica koja obavljaju neke delatnosti od opšteg interesa, imaju javna ovlašćenja ili koja su finansirana od strane organa vlasti.

“Predviđeno je da i takva pravna lica imaju svojstvo organa vlasti i obaveze izveštavanja u odnosu na one informacije koje se odnose na obavljanje javnog posla ili finansiranje iz javnog izvora, ali ne i za sve informacije koje su u njihovom posedu”, rekla je ministarka Obradović.

Predlog je i da se mandat Poverenika sa sadašnjih sedam produži na osam godina, kao i da se ograniči na jedan mandat.

Rekla je da se Povereniku daje ovlašćenje za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, kada u žalbenim postupcima oceni da je učinjen prekršaj predviđen Zakonom.

Obradovićeva je zaključila da je donošenjem predloženih izmena transparentnost u radu organa vlasti promovisana kao glavni i primarni oblik obezbeđivanja prava na informaciju, kroz proaktivno objavljivanje svih važnih informacija o radu organa vlasti i naravno, efikasno i odgovorno postupanje organa vlasti po zahtevima tražilaca, u skladu sa zakonom

 Izvor

Similar Articles

Top