You are here
Home > Vesti > Obradović: Unaprediti nezavisnost Zaštitnika građana

Obradović: Unaprediti nezavisnost Zaštitnika građana

Fallback Image


Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je danas da se novim Predlogom zakona o Zaštiniku građana stvaraju pravni uslovi za unapređenje nezavisnosti i efikasnosti rada Zaštitnika građana.

marija, obradović,skupština, srbije

Obradović je na sednici Skupštine Srbije rekla da je to opšti cilj koji je postavljen u Akcionom planu za Poglavlje 23 i koji je, kaže, takođe, na takav način formulisan i u godišnjim izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije.

“Nesporna je činjenica da će rešenja u ovom zakonu bitno uticati na život i ostvarivanje prava praktično svih naših građana”, rekla je Obradović.

Ona je dodala da su pojedinci predlozi, ne samo uzeti u obzir, već su u potpunosti inkorporirani u zakonski tekst, poput pitanja uređenja položaja Zamenika Zaštitnika ili odnosa Zaštitinika i Narodne skupštine.

“Pored navedenog, brisana je i odredba o zabrani davanja izjava političke prirode koja je u postojeći zakonski tekst uvedena izmenama i dopunama zakona daleke 2007. godine”, rekla je Obradović.

Obradović je kazala da ključne novine u odnosu na postojeći zakon treba posmatrati kroz tri aspekta, prvi aspekt čine nova, zakonom poverena ovlašćenja Zaštitnika građana, drugi aspekt odnosi se na unapređenje statusne, funkcionalne i finansijsko-budžetske nezavisnosti Zaštitnika građana, dok se treći aspekt odnosi na unapređenje efikasnosti i efektivnosti rada Zaštitnika građana.

Što se tiče novih ovlašćenja, Predlogom zakona Zaštitniku građana poveravaju se poslovi nacionalnog nezavisnog mehanizma za praćenje sprovođenja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, kao i poslovi nacionalnog izvestioca u oblasti trgovine ljudima.

Predloženim zakonom Zaštitnik građana se ovlašćuje da organu uprave podnese inicijativu za izmenu ili dopunu zakona i drugih propisa, ako smatra da do povrede prava građana dolazi zbog nedostataka u propisima, kao i da inicira donošenje novih zakona.

Obradović navodi da je nezavisnost Zaštitnika građana unapređena postizanjem većeg stepena transparentnosti kao i učešća javnosti u samom postupku izbora Zaštitnika građana.

Prema njenim rečima, za razliku od dosadašnjeg zakonskog rešenja, novim zakonom je propisano da predsednik Narodne skupštine objavljuje javni poziv svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju zakonom propisane uslove da se prijave radi sticanja statusa kandidata za Zaštitnika građana.

Isti princip je predložen i kada je u pitanju Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kako je navela, nezavisnost Zaštitnika građana unapređuje se propisivanjem znatno dužeg mandata u odnosu na postojeće rešenje.

“Umesto petogodišnjeg mandata i prava reizbora, predviđeno je da mandat Zaštitnika građana bude osam godina, ali bez mogućnosti ponovnog izbora”, rekla je Obradović.

Predlogom zakona uvode se skraćeni i ispitni postupak i propisuju rokovi za postupanje Zaštitnika građana.

Ministarka je ukazala da Zaštitnik građana ne pokreće bilo kakve pravne postupke, kao što je postupak razrešenje javnih funkcionera ili disciplinski postupak, već podnosi inicijative, upućuje preporuke, upozorava i ukazuje na nezakonitosti i nepravilnosti u radu i postupanju organa uprave.

Zaštitnik građana ne mora da bude diplomirani pravnik

Poslanici vladajuće većine pozdravljaju novine u načinu izbora Zaštitnika građana, kao i veću transprantnost koja proističe iz izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Poslanica Srpske napredne stranke Jelena Žarić Kovačević izjavila je povodom novog Predloga zakona o Zaštitniku građana da ima novih rešenja koja propisuju izbor Zaštitnika građana.

Ona je navela da je dobro što će predsednik Narodne skupštine objavljivati javni poziv svim zaintresovanim licima koja ispunjavaju zakonom propisane uslove da se prijave radi sticanja statusa kandidata.

“Poslaničke grupe će predlagati kandidate resornom odboru i kao ovlašćeni predlagači moći će kao kandidata za Zaštitnika građana, odnosno Poverenika predložiti isključivo lice koje se nalazi na spisku kandidata koji je prethodno utvrdio nadležni odbor”, rekla je Žarić Kovačević.

Žarić Kovačević je istakla da se na taj način garantuje veća transparentnost postupka izbora Zaštitnika građana i Poverenika i obezbeđuje se viši stepen kontrole od strane javnosti.

Ukazala je da nova rešenja predviđaju duži mandat Zaštitnika građana i poverenika i ograničenje na jedan mandat.

Prema njenim rečima, u razgovoru sa predstavnicima Venecijanske komisije uočila je da ta Komisija pridaje veliki značaj Ombudmsanu, pa čak i u slučaju izbora članova Visokog saveta sudstva ukoliko to skupština ne učini dvotrećinskom većinom.

Poslanik SDPS Muamer Bačevac rekao je da jačanje nezavisnih institucija doprinosi efikasnijoj zaštiti ljudskih i manjinskih prava.

“Obraćanjem Zaštitniku građani imaju mogućnost da u postupku, koji ih ne izlaže troškovima, dobiju stručnu pravnu pomoć. Takođe, oni dobijaju efikasnu zaštitu, iako to ne podrazumeva pravno obavezujuću odluku”, rekao je Bačevac.

Prema njegovim rečima, potreba za novim zakonom je nastala iz prakse i iskustva rada samog Zaštitnika građana.

On je ukazao i da po novom predlogu kandidat za mesto Zaštitnika građana ne mora da bude nužno diplomirani pravnik, već to sada može da bude svako ko ima visoko obrazovanje i desetogodišnje iskustvo na tim poslovima.

“I dalje važe uslovi u pogledu moralnih i stručnih kvaliteta”, podvukao je Bačevac.

Novina je, kaže, i što zamenike Zaštitnika ne bira više skupština već to čini sam Zaštitnik građana.

Ima i specifičnosti kada je reč o povredi prava deteta, kaže Bačevac, navodeći da pritužbu može samostalno da podnese i dete ukoliko je navršilo 10 godina.

Poslanik SNS Đorđe Dabić rekao je da se u oba zakona, i Predlog zakona o Zaštitniku građana i izmenama i dopunama Zakona o informacijama od javnog značaja uvodi veća transpatrentnost.

“To znači da ćemo imati precizniji i bolji postupak izbora Zaštitnika građana, tako da su sve te izmene apsolutno na mestu”, rekao je Dabić.

Poslanik Pravde i pomirenja Muamer Zukorlić rekao je da su izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama bazirane na većoj transparentnosti.

“To je smisao ovog zakona, da opet potencijalnu opasnost od zloupotrebe položaja u državnom aparatu, posebno kada je u pitanju pre svega finansijski protok ili protok drugih interesa kroz ruke vlastrodržaca, učini transparentnom”, rekao je Zukorlić.

Poslanica SDPS Nataša Mihailović Vacić je ukazala da se usvajanjem Zakona o zaštitniku građana ispunjavaju aktivnosti predviđeni Akcionim planom za Poglavlje 23 u procesu pregovora o pristupanju EU.

Ona je primetila da se proširuje krug lica čija prava Zaštitnik građana štiti.

 Izvor

Similar Articles

Top